Pozitivna disciplina/Positive discipline

Centar za obuku i obrazovanje organizuje obuku za nastavnike i nastavnice ,,Pozitivna disciplina’’, 30. 10. 2016. godine u Podgorici. Ovaj program kao i svi ostali koje realizujemo se nalaze u Katalogu stručnog usavršavanja za 2016/2017. školsku godinu i koriste se za obnavljanje licence. Realizatori obuke su Mr Sava Kovačević i Aleksandra Radoman. Zainteresovani nastavnici i... Continue Reading →

Obuke stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2016/17. / Professional development training programs 2016/17.

NVO Centar za obuku i obrazovanje realizuje obuke stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2016/17. U tabeli se nalaze programi obuka stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane Zavoda za školstvo i Ministarstva prosvjete.   Naziv obuke Kataloški broj Broj sati stručnog usavršavanja Oblast PROGRAMIRANA NASTAVA 150 8 Pedagogija, metodika i psihologija (predškolsko vaspitanje, osnovna i... Continue Reading →

Simpozijum ,,(Ne)jednaka Evropa? Odgovori iz omladinskog sektora”/Symposium ‘(Un)Equal Europe? Responses from the youth sector’

On 30 May - 2 June 2016 the EU-CoE youth partnership organised the symposium ‘(Un)Equal Europe? Responses from the youth sector’, in order to take stock of the social inclusion aspects in youth policies and explore possible approaches. The symposium drew inspiration from other sectors dealing with inequalities and strengthened the potential of the youth... Continue Reading →

​,,Putevi ka društvenoj koheziji – Sinergija između formalnog i neformalnog obrazovanja”/“Learning Pathways to Social Cohesion – Synergies between Formal and Non Formal Education“

After the kick-off event – “Learning Pathways to Social Cohesion – 1st EUSDR Youth Platform” held in December 2014 in Vienna, the 2nd EUSDR Youth Platform Seminar / Conference „Learning Pathways to Social Cohesion - Synergies between Formal and Non Formal Education“ was held from 17th to 19th May 2016 in the Interkulturelles Zentrum in... Continue Reading →

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u Strazburu / The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg

29. Sjednici Kongresa Lokalnih i Regionalnih Vlasti Savjeta Evrope u Strazburu (18/10/2015-22/10/2015), ali i jedina mlada predstavnica Crne Gore na ovom Kongresu. Neke od tema o kojima se na Kongresu raspravljalo odnosile su su na: lokalnu demokratiju u Crnoj Gori, prevenciju radikalizacije, podsticanje aktivnog građanstva kroz saradnju sa civilnim sektorom, spuštanje starosne granice za sticanje... Continue Reading →

Programi stručnog usavršavanja u organizaciji NVO Centar za obuku i obrazovanje

  Odjeljenjski sastanci – od ideje do realizacije;   Učešće roditelja u životu škole;  Metodologija u službi promjene ponašanja kod učenika;  Prevencija vršnjačkog nasilja – Učiti kako živjeti zajedno;  Programirana nastava;  Pozitivna disciplina;  Integrativni pristup u nastavi;  Kreiranje testova u nastavi;  Obuka za mobilne službe podrške vaspitno-obrazovnim ustanovama (u saradnji sa Centar znanja PROFECTUS).

Autori/Authors: Aleksandra Radoman-Kovačević and Sava Kovačević Program: Metodologije u službi promjene rizičnog ponašanja kod učenika i učenica/Methodologies for change of at risk behaviour of children Datum/Date: 17. do 19. april, 2015./17-19 April, 2105. Mjesto/Place: CDT info centar Podgorica/CDT info center Podgorica http://www.cdtmn.org/ Akreditovani nacionalni program za profesionalni razvoj nastavnika i nastavnica u Crnoj Gori, ZZŠ, Ministarstvo obrazovanja/Accredited... Continue Reading →

Featured post

Učešće roditelja u životu škole

Trening za nastavnike i nastavnice na temu: Učešće roditelja u životu škole je realizovan 04. i 05. aprila 2015. godine. Ovaj put su prisutni nastavnici i nastavnice iz OŠ "Maksim Gorki", OŠ "Štampar Makarije", OŠ "Dr Dragiša Ivanović" i OŠ "Božidar Vuković POdgoričanin". Kreativnost i inovativnost nastavnika su doprinijeli da je atmosfera bila fantastična. Uživali... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑