​,,Putevi ka društvenoj koheziji – Sinergija između formalnog i neformalnog obrazovanja”/“Learning Pathways to Social Cohesion – Synergies between Formal and Non Formal Education“

After the kick-off event – “Learning Pathways to Social Cohesion – 1st EUSDR Youth Platform” held in December 2014 in Vienna, the 2nd EUSDR Youth Platform Seminar / Conference „Learning Pathways to Social Cohesion - Synergies between Formal and Non Formal Education“ was held from 17th to 19th May 2016 in the Interkulturelles Zentrum in... Continue Reading →

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u Strazburu / The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Strasbourg

29. Sjednici Kongresa Lokalnih i Regionalnih Vlasti Savjeta Evrope u Strazburu (18/10/2015-22/10/2015), ali i jedina mlada predstavnica Crne Gore na ovom Kongresu. Neke od tema o kojima se na Kongresu raspravljalo odnosile su su na: lokalnu demokratiju u Crnoj Gori, prevenciju radikalizacije, podsticanje aktivnog građanstva kroz saradnju sa civilnim sektorom, spuštanje starosne granice za sticanje... Continue Reading →

Programi stručnog usavršavanja u organizaciji NVO Centar za obuku i obrazovanje

  Odjeljenjski sastanci – od ideje do realizacije;   Učešće roditelja u životu škole;  Metodologija u službi promjene ponašanja kod učenika;  Prevencija vršnjačkog nasilja – Učiti kako živjeti zajedno;  Programirana nastava;  Pozitivna disciplina;  Integrativni pristup u nastavi;  Kreiranje testova u nastavi;  Obuka za mobilne službe podrške vaspitno-obrazovnim ustanovama (u saradnji sa Centar znanja PROFECTUS).

Autori/Authors: Aleksandra Radoman-Kovačević and Sava Kovačević Program: Metodologije u službi promjene rizičnog ponašanja kod učenika i učenica/Methodologies for change of at risk behaviour of children Datum/Date: 17. do 19. april, 2015./17-19 April, 2105. Mjesto/Place: CDT info centar Podgorica/CDT info center Podgorica http://www.cdtmn.org/ Akreditovani nacionalni program za profesionalni razvoj nastavnika i nastavnica u Crnoj Gori, ZZŠ, Ministarstvo obrazovanja/Accredited... Continue Reading →

Featured post

Učešće roditelja u životu škole

Trening za nastavnike i nastavnice na temu: Učešće roditelja u životu škole je realizovan 04. i 05. aprila 2015. godine. Ovaj put su prisutni nastavnici i nastavnice iz OŠ "Maksim Gorki", OŠ "Štampar Makarije", OŠ "Dr Dragiša Ivanović" i OŠ "Božidar Vuković POdgoričanin". Kreativnost i inovativnost nastavnika su doprinijeli da je atmosfera bila fantastična. Uživali... Continue Reading →

Obuke/Trainings

Obuke/Trainings Obuka za mobilne službe podrške vaspitno-obrazovnim ustanovama (str. 107) Metode i tehnike rada: obuka interaktivnog tipa. Teme: Školstvo u Crnoj Gori i djeca sa posebnim obrazovnim potrebama Osnove rada mobilnih službi i asistenata u nastavi Koordinatori za posebne obrazovne potrebe u vrtićima i školama i njihova uloga Iskustva mobulnih službi u lokalnim sredinama Procjena... Continue Reading →

Methodologies for change of at risk behaviour of children

Methodologies for change of at risk behaviour of children Authors: Aleksandra Radoman-Kovačević and Sava Kovačević Program: Methodologies for change of at risk behaviour of children Date: 19-24 januar, 2105. Place: OŠ ,,Drago Milović'', Tivat Accredited National Program for professional development of teachers in Montenegro, BES, Ministry of Education

Blog at WordPress.com.

Up ↑